Как да стана член на клуба

За да станете член на клуб “ОФРОУД ПЛОВДИВ” е необходимо да се запознаете с устава на клуба, да сте съгласен с него и да попълните следното заявление-декларация.

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Приемане на членове
Чл. 12. (1) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат дееспособни физически лица, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически и религиозни убеждения, раса и пол.
(2) Членството в дружеството е доброволно.

Чл. 13. Приемането на нов член на Сдружението става с писмено заявление, отправена до Управителния съвет, който се произнася с решение, взето по реда на чл. 29, т. 11 от този Устав.

Встъпителна вноска
Чл. 15. Членовете и учредителите на СДРУЖЕНИЕТО правят първоначална встъпителна вноска в размер на 10 лева едновременно с подаване на молба за членство.  

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Права на членовете СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 19. Всеки пълноправен член на СДРУЖЕНИЕТО има право:

 1. Да участва в работата на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО; 
 2. Да гласува по направените предложенията; 
 3. Да отправя предложения относно дейността на СДРУЖЕНИЕТО до Общото събрание; 
 4. Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролните органи на СДРУЖЕНИЕТО; 
 5. Да внася за разглеждане в ръководните органи на СДРУЖЕНИЕТО предложения по въпроси, засягащи дейността му. 
 6. Да участва в дейността на СДРУЖЕНИЕТО; 
 7. Да иска обяснение от ръководните органите на СДРУЖЕНИЕТО в случай на неизпълнение на приети решения; 
 8. Да напусне СДРУЖЕНИЕТО по всяко време като спазва определения за напускане ред; 
 9. Да се ползва от резултатите от дейността на СДРУЖЕНИЕТО съгласно с разпоредбите на устава и вътрешните правила; 
 10. Да получи документ, удостоверяващ членството му в СДРУЖЕНИЕТО; 

Задължения на членовете

Чл. 20. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен: 

 1. Да заплаща своевременно членския си внос в размерите и срока, определени от Общото събрание, а именно в размер от 60 лв/годишно, вносими до края на първото тримесечие за текущата календарна година. Платими по банков път по сметка на сдружението. 

1.1. При приемане на нов член, същият дължи членски внос в пълен размер, платим в едномесечен срок от датата на приемане.

 1. Активно да участва в реализиране целите на СДРУЖЕНИЕТО;
 2. Да спазва настоящия устав и изпълнява решенията на ръководните органи на СДРУЖЕНИЕТО; 
 3. С постиженията си в спорта и другите дейности да защитава името на СДРУЖЕНИЕТО;
 4. Да предоставя информация необходима за изпълнение на цели и задачи СДРУЖЕНИЕТО, както и на взетите решения; 
 5. Да обсъжда и взима решения по препоръките на УС на СДРУЖЕНИЕТО; 
 6. Да спазва професионалната етика в отношенията с останалите членове на СДРУЖЕНИЕТО; 
 7. Да не осъществява дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО.